Trädgårdsanläggarna (”vi”, ”våra” eller ”oss”), ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter¹ på sätt som beskrivs nedan. Vi bryr oss om och värdesätter din integritet varför vi i denna integritetspolicy vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter som användare av våra produkter och vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling.

1 Personuppgifter är all slags information och data som relaterar till dig, t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och uppgifter om din hälsa.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

För att hantera synpunkter och frågor som rör de produkter vi distribuerar

När du ringer in till oss med synpunkter eller om du vill ha svar på en fråga behandlar vi dina personuppgifter endast om dina synpunkter eller din fråga kräver återkoppling från oss. Vi behandlar då ditt namn och ditt telefonnummer eller din e-postadress, beroende på vilken typ av återkoppling som krävs. När du ringer in till oss behandlar vi dina uppgifter med stöd av ditt samtycke (rättslig grund). Uppgifterna behandlas tills ditt ärende är färdigbehandlat.

För att administrera din beställning

När du lägger en beställning hos oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress samt information om produkten du beställt i syfte att administrera din beställning. Om du anger att du är under 18 år behandlar vi även denna uppgift samt uppgift om din målsmans namn.

För att administrera din betalning behandlar vi den betalningsinformation du ger till oss. Om du väljer att handla på faktura behandlar vi även ditt personnummer i syfte att identifiera just dig när du har en skuld till oss.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal om köp med dig (rättslig grund). Behandlingen av ditt personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig som betalningsansvarig för köpet. I vissa fall behandlar vi ditt personnummer för att göra en kreditupplysning.

Uppgifterna behandlas tills betalningen är genomförd.

För att leverera en produkt till dig

När vi ska skicka en produkt till dig som du beställt behandlar vi ditt namn, postadress och telefonnummer i syfte att leverera produkten. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal vi har med dig om att leverera en produkt till dig (rättslig grund). Uppgifterna behandlas aktivt för detta ändamål tills din produkt är levererad. Uppgifterna behandlas vidare för att upprätthålla krav på spårbarhet som beskrivs nedan.

För att spara dina leveransuppgifter för att upprätthålla krav på spårbarhet

Vi sparar dina leveransuppgifter och uppgift om vilken produkt du fått levererad i tio (10) år efter att den sista produkten satts på marknaden, i händelse av en säkerhetssituation då användare kan behöva kontaktas. Vi sparar dina uppgifter för att fullgöra de rättsliga förpliktelser vi har (rättslig grund).

För att hantera reklamationer och dela pseudonymiserad information om en reklamation eller specifik händelse med tillverkaren av produkten

När dina synpunkter på produkten är kopplade till en reklamation eller en specifik händelse behandlar vi dina uppgifter genom att informera tillverkare av produkten om reklamationen eller den specifika händelsen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt medicintekniska förordningen (rättslig grund). Vi behandlar då, förutom ditt namn och kontaktuppgifter som du lämnar till oss, information om vad som hänt, åldersgrupp, kön och serienummer på produkten det gäller. Detta kan även vara uppgifter som avslöjar känsliga uppgifter om dig, t.ex. om din hälsa, som vi då behandlar endast om du samtyckt till det. Uppgifterna behandlas i tio (10) år från det att den sista produkten satts på marknaden.

Uppgifterna delas i pseudonymiserad form med tillverkaren av produkten, vilket innebär att vi inte delar ditt namn eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera dig. När vi delar dina uppgifter med tillverkare av våra produkter behandlar vi dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt medicintekniska förordningen (rättslig grund).

För att uppfylla skyldigheter vi har enligt tvingande bokföringslag

Vi behandlar ditt namn och uppgift om den produkt du beställt för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen (rättslig grund). Vi behandlar uppgifterna endast så långt tid som är nödvändig för att uppfylla kraven enligt gällande bokföringslag, vilket i Sverige innebär att de dokument som uppgifterna finns i sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår där räkenskapsåret avslutades.

För att vi ska kunna administrera ditt köp eller leverera en produkt till dig krävs det att du tillhandahåller oss med vissa uppgifter. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter, kommer vi inte att kunna leverera dig produkter eller följa de lagkrav vi har på oss.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är uppgifter som du själv valt att lämna till oss, eller kompletterande uppgifter som vi fått från din klinik, vilka ibland inhämtas skriftligen.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss. I vissa fall delar vi dock dina uppgifter med utomstående:

  • Vi delar dina uppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning i syfte att säkerställa en god och säker IT-drift.
  • Om du ringer oss på andra tider än vår ordinarie support har öppet kommer dina personuppgifter att behandlas av våra underleverantörer som på udda tider sköter vår support på uppdrag av oss.
  • Om du ska få en ersättningsprodukt skickad till dig delar vi dina uppgifter med vår partner för lagerhållning och distribution som för vår räkning behandlar dina personuppgifter för att distribuera produkten.
  • Om du väljer att handla på faktura delar vi dina uppgifter till vår leverantör av fakturatjänster.
  • Om vi gör en kreditupplysning delar vi dina uppgifter till ett kreditupplysningsföretag.
  • Om du reklamerar en produkt eller lämnar information om en specifik händelse med koppling till en produkt delar vi information om vad som hänt inkl. eventuell reaktion eller hälsouppgift, kön och ålder/åldersgrupp samt information om berörd produkt med tillverkaren av produkten. Inga namn eller andra uppgifter som direkt kan identifiera dig delas.
  • När vi har skyldigheter enligt lag att dela dina personuppgifter med hälsomyndigheter i Norden, gör vi det.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi överför normalt inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I de fall du reklamerat eller rapporterat en incident med en produkt, kan vi dock föra över dina personuppgifter i s.k. pseudonymiserad form, vilket innebär att inga namn eller andra uppgifter som direkt kan identifiera dig delas med tillverkaren. Vi har en skyldighet enligt lag att rapportera reklamationer eller incidenter med en produkt till tillverkaren av produkten och dina uppgifter kan därför komma att delas utanför EU/EES i de fall tillverkaren bedriver verksamhet utanför EU/EES.

När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla det samtycket du har lämnat till behandling av dina personuppgifter, med verkan från och med återkallelsen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

En begäran om tillgång görs genom att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Denna integritetspolicy fastställdes av Trädgårdsanläggarna 2022-10-19.